Detyrat

Monitoron dhe kontrollon zbatimin e ligjit “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, të strategjisë kombëtare e të planit të veprimit të saj

PLANI I VEPRIMIT

Plani i Veprimit 2012-2015 për Fëmijë është një dokument politik për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve


Raporte

Raporte vlerësimi në lidhje me zbatimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri