Lista e OJF-ve­  të liçensuara që ofrojnë shërbime për fëmijët në Shqipëri

Kjo hartë paraqet listën e OJF-ve­  të liçensuara që ofrojnë shërbime për fëmijët në Shqipëri, duke u fokusuar në misionin e tyre, fushën e aktivitetit dhe shërbimet që ato ofrojnë.  Harta iu vjen në ndihmë publikut të gjerë si edhe institucioneve në nivel vendor që merren me çështjet e fëmijëve.