Lista e OJF-ve­  të liçensuara që ofrojnë shërbime për fëmijët në Shqipëri

Kjo hartë paraqet listën e OJF-ve­  të liçensuara që ofrojnë shërbime për fëmijët në Shqipëri, duke u fokusuar në misionin e tyre, fushën e aktivitetit dhe shërbimet që ato ofrojnë.  Harta iu vjen në ndihmë publikut të gjërë si edhe institucioneve në nivel vendor që merren me çështjet e fëmijëve.

Hartëzimi i këtyre OJF-ve është një detyrë e  Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (ASHMDF) e si e tille ajo do të përditësohet vazhdimisht.