PAKTI për mbrojtjen e Fëmijëve në situatë rruge Një PAKT i rëndësishëm u lidh nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Arsimit Sportit dhe Ministria e Punëve të Brendshme për Mbrojtjen, identifikimin dhe referimin e Fëmij... më shumë

Mëngjes me gazetarët   Në takimin me gazetarët u diskutua roli i rëndësishëm që media ka për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Media ka një rol të rëndësishëm edukues dhe sensibilizues për të promovuar nje toleranc... më shumë

Dokumenti politik për mbrojtjen e fëmijëve Krijimi i një bote ku fëmijët mund të realizojnë potencialin e tyre më të madh të zhvillimit kërkon jo vetëm mbrojtjen e tyre nga dhuna dhe abuzimi, por kërkon së pari ndërmarrjen e aksioneve konk... më shumë