PLAN MOBILIZIMI KOMBËTAR për Mbrojtjen e Fëmijëve nga çdo Formë e Dhunës Të gjithë ne kemi një rol për të luajtur, e gjithë shoqëria – familja, shkolla, institucionet, biznesi, media, komuniteti – është e nevojshme të krijojë nj... më shumë

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës është pjesë e instrumentave ndërkombëtarë ligjërisht të detyrueshme për garantimin dhe mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut miratuar në vitin 1989.  Qëllimi i Konventës është që të mbrojë të drejtat ... më shumë

Republika e Shqipërisë ka ratifikuar Konventën mbi marrëdhëniet me fëmijët me ligjin nr. 9359, datë 24.3.2005 dhe ka hyrë në fuqi më datë 1 Shtator 2005. Sipas parashikimit të bërë në instrumente të ndryshme ligjore ndërkombëtare të K... më shumë

Shqipëria ka ratifikuar  Konventën me ligjin nr. 10425, datë 2 Qershor 2011. Ky ligj hyri në fuqi më 1 Shkurt 2012. Të drejtat dhe interesat më të mira të fëmijëve duhet të promovohen dhe për këtë qëllim fëmijët duhet të kenë mundësi... më shumë