DEKLARATË PËR SHTYP

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

UNICEF

Terre des Hommes

Save the Children

World Vision

Me rastin 1 Qershorit, tradicionalisht e festuar në Shqipëri si Dita e Fëmijëve, Agjencia Shtëtërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, UNICEF si dhe oranizatat Terre des Hommes, Save the Children dhe World Vision duan t’i urojnë të gjithë fëmijëve të Shqipërisë ‘Gëzuar 1 Qershorin, ditën e Fëmijëve’, dhe të kujtojnë të gjithë ata që kanë përgjegjësinë në mbrojtjen e fëmijërisë, se të drejtat e të gjithë fëmijëve pa dallim duhet të mbrohen dhe të promovohen.

Origjina e kësaj dite (e lidhur me shpalljen e Ditës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve në 1950) na kujton se fëmijët kanë të drejtë të mbrohen nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, shfrytëzimit apo neglizhimit. Kjo e drejtë është një nga shtyllat kryesore të  Konventës së të Drejtave të Fëmijëve të Kombeve të Bashkuara, por është gjithashtu e shprehur në Kushtetutën si dhe në legjislacionin shqiptar.

Që kjo e drejtë e fëmijëve të realizohet, shumë më tepër duhet bërë në të gjitha nivelet e qeverisjes, por veçanërisht në nivel vendor nëpërmjet bashkëpunimit efektiv të të gjithë aktorëve të përfshirë në punën për mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e dhunës.

Njësitë e reja vendore që do të krijohen pas 21 qershorit do të mbajnë një peshë të rëndësishme dhe do të luajnë një rol kyç në këtë drejtim, me ngritjen dhe fuqizimin e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve, si dhe duke siguruar shërbime shoqërore cilësore që fuqizojnë familjet në nevojë dhe mbrojnë fëmijët.

Ngritja e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve është një detyrim ligjor i pushtetit vendor i sanksionuar në Ligjin 10347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”. Përgjegjësitë e këtyre njësive, por edhe detyrimet e aktorëve lokalë në sektorët socialë, arsimorë, shëndetësorë dhe ligjzbatues janë përcaktuar tashmë qartë nëpërmjet Udhëzimit 4-Ministror nr.10, datë 25.02.2015 “Për mënyrën, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik”, i miratuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Punëve të Brendshme.

Agjencia Shtëtërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, UNICEF, Terre des Hommes, Save the Children dhe World Vision në ditën e 1 Qershorit gjejnë rastin t’u bëjnë thirrje të gjithë kandidatëve për zgjedhjet lokale që të tregojnë publikisht angazhimin e tyre për fëmijët si dhe t’i kushtojnë rëndësi dhe të trajtojnë me prioritet çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Agjencia Shtëtërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, UNICEF, Terre des Hommes, Save the Children dhe World Vision qëndrojnë të gatshme të mbështesin njësitë vendore në përmbushjen e detyrimeve të tyre, por njëkohësisht do të monitorojnë punën e administratave të reja lokale në këtë drejtim.

——– PRESS RELEASE

On the occasion of the 1st of June, traditionally celebrated in Albania as Children’s Day, the State Agency for Child Rights Protection, UNICEF and nongovernmental organisations Terre des Hommes, Save the Children and World Vision take the opportunity to wish to all the children in Albania a “Happy Children’s Day!”, and to remind those whose responsibility is to protect childhood that the rights of all children without distinction must be promoted and protected.

The origin of this celebration (linked to the announcement of the International Day for Protection of Children in 1950) reminds us that children have the right to be protected from all forms of violence, abuse, exploitation and neglect. This right has been one of the pillars of the UN Convention on the Rights of the Child, but also of the Albanian Constitution and legislation.

In order for this right  to be realized, much more needs to be done at all levels of the state governance, but particularly at the local level, through meaningful cooperation and collaboration of all actors involved in the field of protecting children from all forms of violence. The new local government units that will emerge after the 21st of June, will hold a very important weight and play a decisive role in this regard, by ensuring the establishment of well-functioning Child Protection Units but also by ensuring provision of quality social services for child protection, including  the empowerment of families in need.

The establishment of Child Protection Units is a legal obligation of the local government stated in the Law 10347 (dated 04.11.2010) “On the Protection of Children’s Rights”. The responsibilities of such units, together with the obligations of local actors in social protection, education, health and law enforcement sectors, have been clearly set out in the newly issued inter-ministerial Guideline No.10 (dated 25.02.2015) “On the way and types of collaboration and intervention procedures to assist children at risk” approved by the Ministry of Social Welfare and Youth, Ministry of Health, Ministry of Education and Sports, and the Ministry of Interior.

The State Agency for Child Rights Protection, UNICEF, Terre des Hommes, Save the Children and World Vision use the opportunity of the Children’s Day, with weeks remaining till the local elections, to call on candidates running for the new municipalities, to make public their commitment to children and give full and genuine priority to child protection. The State Agency for Child Rights Protection, UNICEF Terre des Hommes, Save the Children and World Vision stand ready to support the local governments in Albania in fulfilling their obligations, while monitoring the work of newly elected administrations in this area.