#UnëMbrojFëmijët

Në takimet e fundit rajonale në Bashkinë Mat u diskutua lidhur me çështjet e aksesit të të miturve në drejtësi. U diskutua lidhur me çështje të të drejtave të fëmijëve me punonjës të cilët duhet t’i mbrojnë ata, në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Shërbimin Social Shtetëror.