#UneMbrojFemijet

TLAS, Sherbimi Social Shtetëror si dhe Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve zhvilluan një takim me datë 28 në Tepelenë me specialistë të mbrojtjes së fëmijëve, për të diskutuar dhe aftësuar mbrojtësit e fëmijëve lidhur me problemet e regjistrimit civil, kujdestarisë dhe mbrojtjes sociale, në kuadër të projektit që mbështetet nga UNICEF për aksesin e fëmijëve në drejtësi, i cili implementohet nga TLAS.