Portrait DG II - Droits des enfants Portrait DG II - Droits des enfants

Znj. Ina Verzivolli, M.Sc., Kryetare e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve. Ajo është e përkushtuar në forcimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, me një fokus të veçantë në dhunën kundër fëmijëve dhe është e përfshirë aktualisht në koordinimin e Planit të Veprimit për mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.

Ajo është anëtare e Bordit të Komitetit Lanzarote dhe pika fokale kombëtare për Rrjetin e Koordinatorëve për të Drejtat e Fëmijëve i Këshillit të Europës. Ajo mban zëvendës-presidencën në Komitetin e Ekspertëve e cila është mandatuar në hartimin e Strategjisë së re të Këshillit të Europës për të Drejtat e Fëmijëve 2016-2020, ku ajo përfaqëson Shqipërinë, si dhe Komitetin Lanzarote.

Ajo ka një përvojë të madhe në advokim ndërkombëtar me fokus në çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe grave, e drejta për ushqim të përshtatshëm dhe të ushqyerit, mbrojtjes së konsumatorit dhe të drejtën për shëndet, si dhe angazhimin me organet e ndryshme të të drejtave ndërkombëtare të njeriut si Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Fëmijës apo Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Ajo është diplomuar në Studime të Zhvillimit, nga Graduate Institute of International and Development Studies në Gjenevë.

Ina Verzivolli
Kryetare / Chairperson
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve /State Agency for the Protection of Children’s Rights
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë / Ministry of Social Welfare and Youth
Tel/fax +355 4450 0329/4986