Njësia për të Drejtat e Fëmijëve në Këshillin e Qarkut

Njësia për të Drejtat e Fëmijës, funksionon brenda strukturës administrative të këshillit të qarkut.

– Monitoron dhe vlerëson realizimin e të drejtave të fëmijës, në territorin e qarkut;

– identifikon dhe koordinon me ASHMDF, referimin e rasteve të shkeljeve, abuzimit apo keqpërdorimit të të drejtave të fëmijëve;

– bashkëpunon me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijës në bashki/komunë për identifikimin, analizën dhe referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, në territorin e qarkut;

– bashkëpunon dhe shkëmben informacionin me çdo strukturë përgjegjëse ne nivel vendor, me qëllim mbledhjen e statistikave apo menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik.

– raporton në Këshillin e Qarkut për ecurinë e respektimit të të drejtave të fëmijës;

– raporton periodikisht në ASHMDF, të dhenat statistikore për gjendjen e të drejtave , informacione mbi situatën e zbatimit të të drejtave të fëmijës në qark.

Lista e Njësive për të Drejtat e Fëmijëve

1. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Kukës
2. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Dibër
3. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Berat
4. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Durrës
5. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Elbasan
6. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Fier
7. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Gjirokastër
8. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Lezhë
9. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Shkodër
10. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Tiranë
11. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Vlorë
12. Njësia për të Drejtat e Fëmijëve Qarku Korçë