#UneMbrojFemijet

Me datë 20 Prill Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizoi Seminarin e Dialogut Politik Shqipëri-BE për Përfshirjen e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri.
Një vëmendje e vecantë në këtë seminar ju kushtua dhe të Drejtave të Fëmijëve Rome dhe Egjiptianë, aksesit në arsim dhe shëndetësi, si dhe mbrojtjes së fëmijëve në situatë rruge.