Interneti ka transformuar jetën moderne,duke ofruar komunikim të shpejtë dhe duke ofruar qasje të pakushtëzuar në informata dhe shërbime. Interneti ka krijuar gjithashtu edhe mundësi të reja për keqpërdoruesit dhe abuzuesit e fëmijëve.Përdorimi i masave mbrojtëse është i nevojshëm pasi nëse nuk përdoren i bën fëmijët të ekspozuar ndaj shumë rreziqeve të ndryshme në internet. Kjo kërkon ndërgjegjësimin e publikut për sjelljet e fëmijëve në internet me qellimin që fëmijët të mbahen të sigurt nga rreziqet e internetit, të njohura si dhuna, pornografia, krimi kibernetik, ekspozimi ndaj përmbajtjes problematike dhe të paligjshme dhe rreziqe te tjera të mundshme.Prinderit, shkolla dhe komuniteti , por dhe vete femijet kane nje rol te rendesishem per te luajtur.

Sa i njohim rreziqet nga përdorimi i internetit për femijët?

Rreziqet nga përdorimi i internetit rriten sa më shumë që fëmijët shkathtësohen në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative. Ata krijojnë një lloj pavarësie e cila mund të nxisë zbulimin dhe gjetjen e mjeteve dhe mënyrave të komunikimit dhe informacioneve në faqe të internetit që kanë përmbajtje të papërshtatshme për moshën e tyre.
Rreziqet për fëmijët gjatë përdorimit të internetit mund të jenë (pro jo vetem keto):
• Përdorimi i tepruar i internetit në dëm të aktiviteteve sociale dhe fizike në natyrë, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin dhe zhvillimin social të fëmijës.
• Rrezik për dëmtime fizike, ngacmime, abuzim fizik dhe seksual nga personat me të cilët fëmijët mund të organizojnë dhe realizojnë takime të drejtpërdrejta.
• Ekspozimi ndaj përmbajtjes së paligjshme dhe të dëmshme, si pornografia¬, lojëra të ndryshme të dhunshme dhe kontaktet me përdorues të panjohur.
• Krijimi dhe shpërndarja e përmbajtjes së paligjshme dhe të dëmshme nga vetë fëmijët tuaj.
• Ekspozimi ndaj fjalimeve, teksteve dhe imazheve raciste dhe diskriminuese.
• Të pretenduarit e të qenit dikush tjetër, me qëllim për të mashtruar, dëmtuar, ngacmuar apo detyruar dikë tjetër.
• Kontakte të padëshirueshme, veçanërisht me mashtrues me të rritur, që paraqiten si fëmijë. Zbulimi i informatave personale mund të çojë deri te rreziku i dëmtimit fizik.
• Marrja dhe postimi i fotove të papërshtatshme, pa marrë paraprakisht lejen, mund të jetë e dëmshme për të tjerët.
• Shpifja dhe dëmtimi i reputacionit.
• Falsifikimi i moshës së një personi ku fëmijët pretendojnë të jenë më të vjetër, me qëllim për të fituar qasje në faqet e internetit që janë të lejuara vetëm për të rritur dhe kanë përmbajtje të papërshtatshme për fëmijë.