skip to Main Content

9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt.

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës inkurajon prindërit dhe fëmijët të jenë të kujdeshëm në mënyrën e përdorimit të internetit. Grupmoshat e fëmijëve 10-14 vjeç janë shumëherë më të rrezikuar nga ngacmimet seksuale online dhe mund të rekrutohen shumë herë me shpejt se grupmoshat mbi 14 vjeç. Këshillohen prindërit apo kujdestarë të tjerë ligjorë të mos lejojnë fëmijët të kenë faqe të tyre personale në Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etj si nga format më të rrezikshme të komunikimit, kërcënimit, shantazhimit, rekrutimit me qëllime përfitimi seksuale duke cënuar identitetin e fëmijës deri në pasoja ekstreme.
Disa Bashki realizuan disa takime ndërgjegjësuese për mënyrën e përdorimit të internetit të sigurt nga fëmijët për mbrojtjen nga përmbajtja e papërshtatshme që mund të aksesohet në internet te cilat mund të paraqesin rrezikshmëri të lartë. Gjate takimeve u ndanë informacione të cilat përmbanin këshilla për fëmijët me temë ” Përdorimin e internetit me siguri dhe përgjegjësi”.

#fëmijëttëparët

#ASHDMF

#MSHMS

#BashkiaDibër

#BashkiaLezhë

#BashkiaFushëkrujë

#BashkiaBerat

9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt
9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt
9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt
9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt9 Shkurti është Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt