•  admin
  •  

Znj. Miranda Pashaj, Kryetare e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, mekanizëm i ngritur vetëm dy muaj më parë në zbatim të Ligjit, u ndal tek detyrat specifike të kësaj stukture, duke filluar nga monitorimi i zbatim... më shumë

  •  admin
  •  

Respektimi i të drejtave të fëmijëve është detyra e të gjithëve, si familjarë, qytetarë dhe anëtarë të një komuniteti. Plani i Veprimit për Fëmijë 2012 – 2015, është një dokument që synon të nxisë bashkëpunimin ndërmjet akto... më shumë

  •  admin
  •  

Agjencia për fëmijët (ASHMDF) është aktivizuar dhe angazhuar në procesin për të  siguruar mbrojtje dhe kujdes për familjet dhe fëmijet në situate rruge, për të minimizuar fenomenin dhe ri-integrimin e tyre.   Situata se fëmijëve në ... më shumë

  •  admin
  •  

Deklarata e Konventës së Lanzarote lidhur me adresat web që reklamojnë apo promovojnë materiale të abuzimeve seksuale të fëmijëve ose imazhe apo vepra të tjera të përcaktuara në përputhje me Konventën Lanzarote Agjencia Shtetërore për Mbr... më shumë