skip to Main Content
Alma Tandili Lleshi

Dr. Alma Tandili


Dr. Alma Tandili ka perfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale, dega Punë Sociale. Znj. Tandili mban titullin e grades shkencore “Doktor” në fushën e Politikës dhe Punës Sociale. Ka kryer studime në fushën e mbrojtjes së fëmijëve nga shfrytezimi ekonomik në tregun formal dhe joformal të punës në Shqipëri, për trafikimin dhe prostitucionit të qënieve njerëzore. Përvojat profesionale kryesore janë fokusuar në fushën e mbrojtjes sociale, kryesisht në çështjet e zhvillimit të komunitetit rom, emigracionit, trafikimit, arsimit, të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. Dr. Alma Tandili është përfaqësuese e Shqipërisë në Komitetin e Shteteve Palë për monitorimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit dhe Abuzimit Seksual” (Konventa e Lanzarotes) si dhe në Komitetin ad hoc për të Drejtat e Fëmijës në Këshillin e Evropës.

CV. Alma Tandili (Lleshi)

Detyrat funksionale te kryetarit te ASHDMF