skip to Main Content

Programi i Transparencës
Hyrje

 • Lista e Shërbimeve* që ofron ASHDMF, përfshirë
   • tarifat përkatëse (nëse ka)
   • formular aplikimi
   • afati kohor
   • procedurë ankimimi
   • standardet për cilësinë e shërbimit

  Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • Administrimi i dokumentacionit dhe informacioneve  bëhet në përputhje me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”.Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)