skip to Main Content

VKM viti 2022

VKM Nr.471, datë .06.07.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 636, datë 26.10.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e llojeve, të mënyrës së shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të të dhënave statistikore, të kërkuara nga agjencia shtetërore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor”

VKM viti 2019

VKM Nr.129, datë 13.03.2019 “Procedurat Për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme Dhe Referimin e Fëmijëve të Shfrytëzuar Ekonomikisht, Përfshirë Fëmijët në Situatë Rruge”

VKM Nr.111, datë 06.03.2019“Për Procedurat dhe Rregullat për Kthimin e Riatdhesimin e Fëmijës së Pashoqëruar”

VKM Nr.186, datë 04.04.2019 “Për kriteret për punësimin e punonjësve të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve që punojnë me fëmijët”

VKM Nr.465, datë 03.07.2019 “Për masat për mbrojtjen e fëmijeve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme dhe/ose të dëmshme në internet”

VKM Nr.635, datë 25.09.2019 “Për rregullat e organizimit dhe te funksionimit të Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

VKM viti 2018

VKM Nr. 499, datë 29.8.2018 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit”

VKM Nr. 565 datë 29.9.2018 “Për bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet mekanizmave këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe strukturave në nivel qendror e vendor, për çështjet që lidhen me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”

VKM Nr. 636, datë 26.10.2018 “Për përcaktimin e llojeve, të mënyrës së shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të të dhënave statistikore, të kërkuara nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendrore vendor”

VKM Nr. 635, datë 26.10.2018 “Për veprimtarinë e strukturave për mbrojtjen e fëmijës, në lidhje me fëmijën nën moshën për përgjegjësi penale, që dyshohet apo ka kryer vepër penale

VKM Nr. 578, datë 3.10.2018Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes

VKM Nr. 499, datë 29.8.2018 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit

VKM Nr. 353, datë.12.06.2018 “Për rregullat e funksionimit të grupit teknik ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve pranë bashkive dhe njësive administrative”

VKM Nr. 148, datë 13.3.2018 “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis mekanizmave institucionale, strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor dhe organizatave jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare dhe vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve”

VKM Nr 91, datë 14.02.2018 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

VKM Nr. 54, datë 31.1.2018 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

VKM viti 2017

VKM Nr. 108, datë 15.2.2017 “Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”