skip to Main Content

Monitorimi e veprimtarisë sjelljes se nepunesve civil  gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2019

Në kuadër të monitorimit të sjelljes së nënpunësve civilë gjatë fushatës zgjedhore, Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës ka miratuar Urdhërin e Brendshëm për ngritjen e Grupit të Punës si dhe rregulloren për funksionimin e tij. Për denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e Agjencise, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje, ju lutem të kontaktoni në:

E-mail: info@femijet.gov.al

Telefon  +35544500329

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83 Tiranë, Shqipëri

Urdher i brendshen nr165 per ngritjen e grupit te punes per monitorimin e sjelljes se nenpunesve civile gjate fushates zgjedhore

Rregullore e Brendshme per funksionimin e grupit te punes