skip to Main Content
Alma Tandili Lleshi

Znj. Alma Tandili

 Znj. Alma Tandili ka kryer studimet në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale, dega Punë Sociale. Është doktorante në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Politikave dhe Punës Sociale dhe gjithashtu është e angazhuar si pedagoge e jashtme pranë këtij fakulteti.  Përvojat profesionale kryesore janë fokusuar në fushën e mbrojtjes sociale, kryesisht në çështjet e zhvillimit të komunitetit rom, emigracionit, trafikimit, arsimit, të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. Znj. Tandili është përfaqësuese e Shqiptërisë në Komitetin e Shteteve Palë për monitorimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit dhe Abuzimit Seksual” (Konventa e Lanzarotes) si dhe në Komitetin ad hoc për të Drejtat e Fëmijës në Këshillin e Evropës.

Mrs. Alma Tandili has studied at the University of Tirana, Faculty of Social Sciences, Social Work Department. She is a Ph.D. student at the Faculty of Social Sciences, Department of Politics and Social Work and is also engaged as part – time lecturer at this faculty. The main professional experiences are focused on the field of social protection, mainly in issues of development of the Roma community, immigration, trafficking, education, children’s rights and protection. Mrs. Tandili is a representative of Albania in the Committee of States Parties for the monitoring of the Council of Europe Convention “On the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse” (the Lanzarote Convention) and the ad hoc Committee on the Rights of the Child in the Council of Europe.