skip to Main Content

VKM viti 2019

VKM Nr.129 , date 13.03.2019“Procedurat Për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme Dhe Referimin e Fëmijëve të Shfrytëzuar Ekonomikisht, Përfshirë Fëmijët në Situatë Rruge”

VKM Nr.111, date 06.03.2019“Për Procedurat dhe Rregullat për Kthimin e Riatdhesimin e Fëmijës së Pashoqëruar”.

VKM Nr.186, date 04.04.2019 “Për kriteret për punësimin e punonjësve të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve që punojnë me fëmijët”

VKM Nr.465, date 03.07.2019 “Për masat për mbrojtjen e fëmijeve nga aksesi në përmbajtje të paligjshme dhe/ose të dëmshme në internet”

VKM viti 2018

VENDIM Nr. 499, datë 29.8.2018 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit.

VENDIM Nr. 578, datë 3.10.2018Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes.

VKM nr. 636, date 26.10.2018“Për përcaktimin e llojeve, të mënyrës së shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të të dhënave statistikore, të kërkuara nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendrore vendor.”

VKM Nr. 353, dt.12.06.2018 “Për rregullat e funksionimit të grupit teknik ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve pranë bashkive dhe njësive administrative”

VKM nr. 148, date 13.3.2018 “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis mekanizmave institucionale, strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor dhe organizatave jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare dhe vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve”

VKM Nr 91, dt 14.02.2018“Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

VKM nr. 54, date 31.1.2018 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës””

VKM viti 2017

VKM nr. 108, date 15.2.2017 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”