VKM nr. 263 datë 12.04. 2012 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme, për bashkëpunimin midis mekanizmave institucionalë dhe organizatave jofitimprurëse, për realizmin e politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave”

VKM përcakton mënyrën e bashkëpunimit duke vënë theksin në fusha konkrete si: Hartimi dhe zbatimi i ligjeve, strategjive kombëtare dhe rajonale  që kanë në fokus të drejtat e fëmijëve; ngritjen dhe fuqizimin e NJMF-ve/NJDF-ve, strukturave të ngarkuara me çështje sociale në nivel komune/bashkie/qarku; në mbrojtjen, referimin  dhe analizën e rasteve të fëmijëve në rrezik; trajnimet dhe programet e përbashkëta; ofrimin e shërbimeve për fëmijë; analiza, studime, mbledhje e të dhënave statistikore dhe shkëmbimi i informacionit; hartimin dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta; mbështetjë për hartimin e raporteve kombëtare sipas detyrimeve që rrjedhin nga të gjitha aktet ndërkombëtare.

Lexo në linkun VKM nr. 263 datë 12.04. 2012 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme, për bashkëpunimin midis mekanizmave institucionalë dhe organizatave jofitimprurëse, për realizmin e politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave”

—————————————————————————————————————————

VKM NR 264, datë 12.04.2012 “Për proçedurat e kryerjes së kontrollit  dhe vendosjes së sanksionit nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve”

VKM është  mbështetur në nenin 37 pika 4 të Ligjit  nr.10347, datë  4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” sipas të cilit shkeljet e të drejtave të fëmijëve, që përbëjnë kundravajtje administrative do të ndëshkohen me gjobë, duke përjashtuar rastet kur kjo shkelje përbën vepër penale apo është subjekt i ndëshkimit nga ligje të tjerë. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve është parashikuar si autoriteti shtetëror përgjegjës për monitorimin e zbatimit të të drejtave të fëmijëve dhe si organi që do të vendosë gjobat ndaj shkelësve të ligjit. VKM përcakton se kur quhet nje ankesë e vlefshme, procedurën e kryerjes së kontrollit dhe shqyrtimit të ankesës si dhe vendosjen e gjobës.

Lexo në linkun VKM nr. 264 datë 12.04.2012  “Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksionit nga agjencia shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve”

—————————————————————————————————————————

VKM NR 265, datë 12.04.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore pergjëgjese për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit te tij”

VKM përcakton  mekanizmin për të  trajtuar rastet e fëmijëve në rrezik dhe mënyrën se si procedohet për këto raste. Përcaktohen qartë strukturat që janë pjesë e mekanizmit si dhe detyrat konkrete për gjithsecilën prej tyre. Në nivel vendor janë: Komiteti Drejtues në nivel qarku, grupi  teknik multidisplinar, njësia për të drejtat e fëmijës në nivel qarku, njësia për mbrojtjen e fëmijëve në nivel bashkie/komune. Vendimi paraqet edhe procedurën për ndërhyrje në ndihmë të fëmijëve në rrezik dhe proçedurën për ndërhyrje në rastet kur fëmija konsiderohet në situate emergjente. Kjo e fundit parashikon që fëmija në situatë emergjente të merret në mbrojtje të menjëhershme nga strukturat e policisë në bashkëpunim me NJMF dhe Shërbimin Social Shtetëror, edhe jashtë orarit zyrtar të punës si dhe do ti  ofrohet në mënyrë të menjëhershme strehim, ushqim, kujdes shëndetësor dhe  mbështetje ligjore.

Lexo në linkun VKM nr. 265 datë 12.04.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e proçedimit”

—————————————————————————————————————————

VKM  NR 266 ,datë 12.04.2012 Për Bashkërendimin e Mekanizmave në Nivel Qëndror dhe Vendor për  Çështjet e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve”

Në ligjin 10347 “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve përcaktohet jo vetëm ngritja e  mekanizmave institucionale në nivel qëndror dhe vendor për realizimin me efektivitet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, por njëkohësisht edhe detyrimin e tyre për të bashkëpunuar më njëri- tjetrin në të gjitha nivelet, si një nga qëllimet kryesore të Ligjit nr 10 347.

VKM parashikon format e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve ndërmjet institucioneve në të dy nivelet e qeverisjes, duke respektuar parimet, kompetencat dhe funksionet e njëri – tjetrit.

Lexo në linkun VKM nr. 266 datë 12.04.2012  “Për bashkërendimin e veprimtarisë së mekanizmave në nivel qëndror dhe vendor për çështjet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”

—————————————————————————————————————————

VKM NR 267,datë 12.04.2012 “Për Llojet, Mënyrën e Shkëmbimit të Informacionit  dhe të Dhënave Statistikore të Kërkuara nga Agjencia e nga Strukturat Shtetërore Përgjegjëse, në Nivel Qendror dhe Vendor ”

VKM përcakton qartë  burimet dhe llojin e të dhënave statistikore që do të mblidhen nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave për Fëmijët, duke synuar kështu të krijojë një bazë të plotë të dhënash për fëmijët.

Lexo në linkun:

—————————————————————————————————————————

VKM nr.201 datë 16.03.2011 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”

Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, funksionon si një  organ këshillimor panë Këshillitn të Ministrave. Në përputhje me programin e qeverisë ai koordinon dhe përcakton politikat që duhen ndjekur për fëmijët dhe monitoron zbatimin e strategjisë kombëtare për të drejtat e fëmijës. Këshilli analizon zbatim e politikave dhe programeve për mbrojtjen e fëmijës dhe jep rekomandime për përmirësime të mëtejshme në këtë fushë. Ky organ ka në përbërje të tij 9 anëtarë, përfaqësues të ekzekutivit, të pushtetit vendor dhe të shoqërisë civile. Gjithashtu, parashikohet se pranë Këshillit do të ngrihen komitetet teknike, të cilat do të kenë funksion ndihmës për Këshillin.

Lexo në linkun VKM nr.201 datë 16.03.2011 “Për miratimin e rregullores së funksionim it të këshillit kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”

—————————————————————————————————————————

VKM nr.346 datë 29.04.2011 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e agjencisë shtetërore për mbrojtjen  e të drejtave të fëmijës”

Rregullorja përcakton organizimin dhe funksionimin e agjensisë. Sipas kësaj rregulloreje, Agjencia ka për mision të monitorojë zbatimin e ligjit “ Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, si dhe të garantojë bashkëpunim me autoritetet e tjera shtetërore përgjegjëse dhe organizatat joftimprurëse që veprojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve, realizimin me efektivitet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, si dhe përkujdesjen e posaçme ndaj tyre. Agjencia ka stemën, logon dhe vulën zyrtare. Parimet e veprimtarisë, funksionet, organizimi, drejtimi, administrimi, financimi i Agjencisë përcaktohen në këtë rregullore.

Lexo në linkun VKM nr.346 datë 29.04.2011 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e agjencisë shtetërore për mbrojtjen  e të drejtave të fëmijës”

—————————————————————————————————————————

VKM nr.573, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve”

Standardet e shërbimeve për Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve, janë një dokument i hartuar në zbatim të masave të përcaktuara në Prioritetin 5, të udhërrëfyesit për integrimin në BE,  por edhe si rezultat i nevojës për të garantuar cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në respektim të të drejtave të fëmijëve të sanksionuara në legjislacionin në fuqi. Standartet e punës së Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në bashki, shërbejnë për të matur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në bashki dhe krijojnë edhe bazën për inspektimin e tyre nga strukturat në nivel qendror. Standardet janë mbështetur në pesë fusha specifike por të ndërlidhura midis tyre si: burimet dhe mjedisi punës; zbatimi i proçedurave të referimit dhe menaxhimit; përfshirja e fëmijës dhe familjes; ndërhyrje multidisiplinare gjatë proçesit të menaxhimit të rastit; ofrimi i shërbimit cilësor në përputhje me nevojat e fëmijës.

Lexo në linkun VKM nr.573, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve

—————————————————————————————————————————

Vendim nr. 108, datë 15.2.2017 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”

Rregullorja përcakton parimet dhe kërkesat e hollësishme për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të fëmijëve nën moshën 18 vjeç, kundër shfrytëzimit ekonomik dhe çdo pune që mund të dëmtojë sigurinë e shëndetin e tyre në punë apo zhvillimin fizik, mendor, moral apo social, ose të rrezikojë arsimimin apo pjesëmarrjen e tyre në aktivitete kulturore, tregtare dhe aktivitete të ngjashme, për të garantuar kushte pune të përshtatshme me moshën dhe shëndetin e tyre, si dhe për të siguruar që fëmijët të marrin arsim e të mos u cenohet kjo e drejtë për shkak të punës që kryejnë. Kjo rregullore zbatohet,plotësisht, për çdo fëmijë nën moshën18 vjeç, që ka një kontratë pune ose marrëdhënie të natyrës së ngjashme, pa cenuar legjislacionin në fuqi që rregullon sigurinë dhe shëndetin në punë.

Lexo në linkun Vendimin nr. 108, datë 15.2.2017 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”