VKM Nr. 353, dt.12.06.2018 “Për rregullat e funksionimit të grupit teknik ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve pranë bashkive dhe njësive administrative” 

Ky vendim synon të rregullojë mënyrën e funksionimit të Grupit Teknik Ndërsektorial, i cili krijohet dhe funksionon si një grup ad-hoc në nivel vendor pranë bashkive apo njësive administrative. Qëllimi i këtij vendimi është të qartësojë rolet dhe përgjegjësitë e anëtarëve Grupit Teknik Ndërsektorial për një adresim sa më të plotë dhe efikas të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje.

Lexo në linkun VKM Nr. 353, dt.12.06.2018 “Për rregullat e funksionimit të grupit teknik ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve pranë bashkive dhe njësive administrative” 

—————————————————————————————————————————

VKM Nr. 148, dt 13.03.2018 “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis mekanizmave institucionale, strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor dhe organizatave jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare dhe vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve” 

Ky vendim përcakton rregullat e bashkëpunimit mes mekanizmave institucionalë, strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel qendror dhe vendor dhe organizatave jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare dhe vendore, si dhe ofrimin e shërbimeve të nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve. Vendimi parashikon angazhimet konkrete që ndërmarrin mekanizmat për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës në nivel qendror e vendor në kuadër të këtij bashkëpunimi, si edhe nga ana tjetër organizatat jofitimprurëse sipas legjislacionit në fuqi për të realizuar këtë bashkëpunim.

Lexo në linkun VKM Nr. 148, dt 13.03.2018 “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis mekanizmave institucionale, strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor dhe organizatave jofitimprurëse për realizimin e politikave kombëtare dhe vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve” 

VKM Nr. 263 datë 12.04. 2012 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme, për bashkëpunimin midis mekanizmave institucionalë dhe organizatave jofitimprurëse, për realizmin e politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave” (e shfuqizuar)

—————————————————————————————————————————

VKM Nr. 91, dt 14.02.2018 “ Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

Ky vendim përcakton rregullat në lidhje me procedurën e kryerjes së kontrollit, kur vihet re ose dyshohet se ka ndodhur një shkelje e të drejtave të fëmijës ose kur strukturat përkatëse nuk kanë përmbushur detyrimet ligjore të vendosura në ligj dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Këto rregulla kanë për qëllim përforcimin e rolit të Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës në funksionon të kompetencave që i janë dhënë nga ligji 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.

Lexo në linkun VKM Nr. 91, dt 14.02.2018c “ Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”  

VKM nr. 264 datë 12.04.2012  “Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksionit nga agjencia shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve” (e shfuqizuar)

—————————————————————————————————————————

VKM Nr. 54, datë 31.1.2018 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës ushtron veprimtarinë e tij bazuar në  parimet e sanksionuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Konventën e OKB-së Mbi të Drejtat e Fëmijës, marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, si dhe në parimet e parashikuara në nenet 5 e 6, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Kjo rregullore përcakton rregullat në lidhje me funksionimin e Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës.

Lexo në linkun VKM Nr. 54, datë 31.1.2018 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”

 VKM nr.201 datë 16.03.2011 “Për miratimin e rregullores së funksionim it të këshillit kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” (e shfuqizuar)

—————————————————————————————————————————

Vendim Nr. 108, datë 15.2.2017 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”

Rregullorja përcakton parimet dhe kërkesat e hollësishme për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të fëmijëve nën moshën 18 vjeç, kundër shfrytëzimit ekonomik dhe çdo pune që mund të dëmtojë sigurinë e shëndetin e tyre në punë apo zhvillimin fizik, mendor, moral apo social, ose të rrezikojë arsimimin apo pjesëmarrjen e tyre në aktivitete kulturore, tregtare dhe aktivitete të ngjashme, për të garantuar kushte pune të përshtatshme me moshën dhe shëndetin e tyre, si dhe për të siguruar që fëmijët të marrin arsim e të mos u cenohet kjo e drejtë për shkak të punës që kryejnë. Kjo rregullore zbatohet,plotësisht, për çdo fëmijë nën moshën18 vjeç, që ka një kontratë pune ose marrëdhënie të natyrës së ngjashme, pa cenuar legjislacionin në fuqi që rregullon sigurinë dhe shëndetin në punë.

Lexo në linkun Vendimin nr. 108, datë 15.2.2017 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”

—————————————————————————————————————————

VKM Nr.573, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve”

Standardet e shërbimeve për Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve, janë një dokument i hartuar në zbatim të masave të përcaktuara në Prioritetin 5, të udhërrëfyesit për integrimin në BE,  por edhe si rezultat i nevojës për të garantuar cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në respektim të të drejtave të fëmijëve të sanksionuara në legjislacionin në fuqi. Standartet e punës së Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në bashki, shërbejnë për të matur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në bashki dhe krijojnë edhe bazën për inspektimin e tyre nga strukturat në nivel qendror. Standardet janë mbështetur në pesë fusha specifike por të ndërlidhura midis tyre si: burimet dhe mjedisi punës; zbatimi i proçedurave të referimit dhe menaxhimit; përfshirja e fëmijës dhe familjes; ndërhyrje multidisiplinare gjatë proçesit të menaxhimit të rastit; ofrimi i shërbimit cilësor në përputhje me nevojat e fëmijës.

Lexo në linkun VKM nr.573, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve

—————————————————————————————————————————

VKM Nr. 265, datë 12.04.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore pergjëgjese për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit te tij”

VKM përcakton  mekanizmin për të  trajtuar rastet e fëmijëve në rrezik dhe mënyrën se si procedohet për këto raste. Përcaktohen qartë strukturat që janë pjesë e mekanizmit si dhe detyrat konkrete për gjithsecilën prej tyre. Në nivel vendor janë: Komiteti Drejtues në nivel qarku, grupi  teknik multidisplinar, njësia për të drejtat e fëmijës në nivel qarku, njësia për mbrojtjen e fëmijëve në nivel bashkie/komune. Vendimi paraqet edhe procedurën për ndërhyrje në ndihmë të fëmijëve në rrezik dhe proçedurën për ndërhyrje në rastet kur fëmija konsiderohet në situate emergjente. Kjo e fundit parashikon që fëmija në situatë emergjente të merret në mbrojtje të menjëhershme nga strukturat e policisë në bashkëpunim me NJMF dhe Shërbimin Social Shtetëror, edhe jashtë orarit zyrtar të punës si dhe do ti  ofrohet në mënyrë të menjëhershme strehim, ushqim, kujdes shëndetësor dhe  mbështetje ligjore.

Lexo në linkun VKM nr. 265 datë 12.04.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e proçedimit”

—————————————————————————————————————————

VKM  Nr. 266, datë 12.04.2012 “Për Bashkërendimin e Mekanizmave në Nivel Qëndror dhe Vendor për  Çështjet e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve”

Në ligjin 10347 “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve përcaktohet jo vetëm ngritja e  mekanizmave institucionale në nivel qëndror dhe vendor për realizimin me efektivitet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, por njëkohësisht edhe detyrimin e tyre për të bashkëpunuar më njëri- tjetrin në të gjitha nivelet, si një nga qëllimet kryesore të Ligjit nr 10 347.

VKM parashikon format e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve ndërmjet institucioneve në të dy nivelet e qeverisjes, duke respektuar parimet, kompetencat dhe funksionet e njëri – tjetrit.

Lexo në linkun VKM nr. 266 datë 12.04.2012  “Për bashkërendimin e veprimtarisë së mekanizmave në nivel qëndror dhe vendor për çështjet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”

—————————————————————————————————————————

VKM Nr. 267,datë 12.04.2012 “Për Llojet, Mënyrën e Shkëmbimit të Informacionit  dhe të Dhënave Statistikore të Kërkuara nga Agjencia e nga Strukturat Shtetërore Përgjegjëse, në Nivel Qendror dhe Vendor ”

VKM përcakton qartë  burimet dhe llojin e të dhënave statistikore që do të mblidhen nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave për Fëmijët, duke synuar kështu të krijojë një bazë të plotë të dhënash për fëmijët.

Lexo në linkun:

—————————————————————————————————————————

VKM Nr.346 datë 29.04.2011 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e agjencisë shtetërore për mbrojtjen  e të drejtave të fëmijës”

Rregullorja përcakton organizimin dhe funksionimin e agjensisë. Sipas kësaj rregulloreje, Agjencia ka për mision të monitorojë zbatimin e ligjit “ Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, si dhe të garantojë bashkëpunim me autoritetet e tjera shtetërore përgjegjëse dhe organizatat joftimprurëse që veprojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve, realizimin me efektivitet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, si dhe përkujdesjen e posaçme ndaj tyre. Agjencia ka stemën, logon dhe vulën zyrtare. Parimet e veprimtarisë, funksionet, organizimi, drejtimi, administrimi, financimi i Agjencisë përcaktohen në këtë rregullore.

Lexo në linkun VKM nr.346 datë 29.04.2011 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e agjencisë shtetërore për mbrojtjen  e të drejtave të fëmijës”