skip to Main Content

Po ndajmë studimin e realizuar nga

OSCE Presence in Albania

“Tipologji e trafikimit të fëmijëve në Shqipëri”.

Studimi synon të kuptojë më mirë se si funksionon sistemi i mbrojtjes së fëmijës në Shqipëri në lidhje me rastet e fëmijëve të identifikuar si viktima të mundshme dhe viktima të trafikimit. Ai mbështetet në të dhëna të hollësishme nga 45 raste të menaxhuara nga Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës në njëmbëdhjetë bashki. Rastet janë përzgjedhur ndër ato të mbledhura nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës në kuadrin e mbështetjes nga Prezenca e OSBEsë në Shqipëri, si raste me tregues të fortë të trafikimit të fëmijëve.

#femijetteparet

https://www.osce.org/presence-in-albania/457546