skip to Main Content

Programi i Transparencës
Hyrje

 • Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë
   • tarifat përkatëse (nëse ka)
   • formular aplikimi
   • afati kohor
   • procedurë ankimimi
   • standardet për cilësinë e shërbimit

  Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • Administrimi i dokumentacionit dhe informacioneve  bëhet në përputhje me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”.Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat    dhe përgjigjet
 •  Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil, (për strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme shikoni faqen e DAP)
 •  Raporte
 • Publikime
 • “Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.