Kjo hartë paraqet listën e OJF-ve­  të liçensuara që ofrojnë shërbime për fëmijët në Shqipëri, duke u fokusuar në misionin e tyre, fushën e aktivitetit dhe shërbimet që ato ofrojnë.  Harta iu vjen në ndihmë publikut të gjërë si ed... më shumë

Fëmijët në miniera Punësimi i fëmijëve është një ndër problematikat kryesore në të gjithë botën, ku pjesë e tyre është edhe Shqipëria. Shpeshherë fëmijët që punojnë në miniera kanë qenë në fokus të institucioneve shtetërore po... më shumë

Kalendari i aktiviteteve në kuadër të 25 vjetorit të Konventës së OKB-së “Për të Drejtat e Fëmijës” Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës  është konventa e cila përcakton të drejtat e fëmijëve. Asambleja e Përgjiths... më shumë